Patendikaitse saamise kulud Eestis võrreldes teiste riikidega on mõnevõrra madalamad ja õiguskaitse jõushoidmine samuti. Lisaks on alati olemas oht kaotada leiutis infolekke tõttu või sattuda tööstusspionaaži ohvriks. Hiljem võib kergekäeliselt kaasatu, kes tegelikult ei ole huvitatud leiutisest, muutuda takistuseks selle kaitsmisel ja kasutamisel, kuna kõiki toiminguid leiutisega peab tegema ühiselt. Samas on Jaapani eramajades küllalt palju kasutusel päikeseenergiat vee soojendamiseks. Kasuliku mudeli tunnistuse saavad tavaliselt lihtsamad leiutised. Sealjuures arvestatakse teadmiste taseme hindamisel, et see põhineb enne patenditaotluse esitamise päeva avalikuks saanud tehnika tasemel.

Talu keskmine suurus on 1,47 ha ehk 14 ruutmeetrit. Talud on küll väikesed, kuid jaapani talumehed teevad kõvasti tööd ja maakasutus on väga efektiivne. Põllumajandust doteerib riiklik põllumajandusamet JA Japan Agriculturekes ostab põllumajandussaadused kokku ning siis müüb need ostuhinnast odavamalt edasi.

Efektiivsuse parandamiseks kasutavad jaapani talunikud laialdaselt traktoreidväikseid veoautosidiseliikuvaid kultivaatoreid ja kombaine. Intensiivne istutamine, väetamine, kaasaegsed masinad ja kõrgetasemeline agrotehnika võimaldavad tagada kodumaise toodanguga üle poole puuviljade ja aedviljade vajadusest, samuti teatud osa loomakasvatussaaduste vajadusest.

Mürkainete ja muude kemikaalide kasutamine on laialt levinud. Moodne tehnika on võimaldanud kasutusele võtta varem tundmatuid võtteid nagu hüdropooniline taimekasvatus — aedvilju kasvatatakse mitte mullal, vaid toitelahustes.

Talu keskmine suurus on 1,47 ha ehk 14 ruutmeetrit.

Juba aastaid kasutatakse sordiaretuses ja loomakasvatuses geenitehnoloogiatmille avalikustamine tõi kaasa suure skandaali — tarbijaid ei olnud sellest teavitatud. Jaapani põllumehed kasvatavad väga palju mitmesuguseid põllukultuure ja koduloomi.

Breadcrumb

Teraviljadest kasvatatakse riisi ja nisujuurviljadest kartulitvalget redist ja kapsaidpuuviljadest mandariinearbuuse ja pirnekoduloomadest liha veiseidbroilereidpeekoni siguküllaltki suur on munade ja piima toodang. Metsandus mängib Jaapani majanduses tähtsat rolli, kuna aga Jaapan on saareriik, siis tuleb pidevalt hoolitseda metsavarude taastamise eest. Paraku valiti kogu selle ala metsastamiseks tööstuslik seeder Jaapani krüptomeeriamis kasvab küll kiiresti, kuid mille kasutusala on väga kitsas.

Säilinud Jaapani metsad paistavad samas silma suure liigirikkusega, sest Jaapani saared ulatuvad läbi mitme kliimavööndi.

Leiutise mootmed labimooduga

Kõige levinumad on bambusseedrid, küpressidmännidkastanidpöögid ja kampripuud. Jaapani metsanduse ajalugu ulatub kaugesse minevikku. Seega kokkuvõtlikult, patendikaitse taotlemisel peab arvestama, et leiutis ei tohi olla silmanähtav Leiutise mootmed labimooduga valdkonnas tavaliste teadmiste ja kogemustega asjatundjale. Sealjuures arvestatakse teadmiste taseme hindamisel, et see põhineb enne patenditaotluse esitamise päeva avalikuks saanud tehnika tasemel.

Leiutustaseme kindlakstegemisel asjatundja teadmiste hindamisel salastatud tehnika taset arvesse ei võeta. Asjatundja tavaliste teadmiste taseme ja kogemuste all mõeldu sõltub otseselt sellest, millise valdkonna leiutisega on tegemist. Näiteks kõrgtehnoloogia valdkondadesse kuuluva leiutise korral võib asjatundja tavaliste teadmiste ja kogemuste taseme all mõelda teaduste doktori kvalifikatsioonile vastavat teadmiste taset, mõne kodumajapidamises kasutatava eseme või toiduaine koostise korral aga piisab põhikooli haridusele vastavast teadmiste tasemest.

Kasuliku mudeli korral on leiutisel leiutustase, kui erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus. Nimelt kui kasulik mudel on uus, siis see erineb tehnika tasemest. Uuel tehnilisel lahendusel on alati mingeid uusi tehnilisi omadusi, mille poolest see erineb tehnika tasemes tuntud lahendustest. Kui mõni neist omadustest on selle uue tehnilise lahenduse kasutamisel kasulik, siis on sellel tehnilisel lahendusel piisav leiutustase, et seda kaitsta kasuliku mudelina.

Eeltoodud näites toodud puitdetailist ese, mis ei ole kaitstav patendiga, võib olla kaitstav kasuliku mudelina. Naelte asendamisel kruvidega ilmneb kasulik omadus, nimelt lihtsustub konkreetse puitdetailidest eseme koost lahti võtmine.

Leiutise mootmed labimooduga

Kasulikul mudelil on leiutustase. Kasuliku mudelina saab kaitsta ka leiutisi, mille leiutustase vastab patendiga kaitstavale leiutisele, vastupidi aga mitte. Kasuliku mudeli leiutustaseme mõiste on rahvusvaheliselt ühtlustamata.

Leiutise mootmed labimooduga

Seetõttu tuleb kasuliku mudeli õiguskaitse taotlemisel riikides, kus selline või sellega sarnane kaitseliik üleüldse on olemas, uurida alati esmalt, milline on nendes riikides kasuliku mudeli leiutustaseme tõlgendamise praktika. See võib olla väga erinev. Tööstuslik kasutatavus Patendiseaduses toodud määratluse kohaselt on leiutis tööstuslikult kasutatav, kui seda saab toota või kasutada majanduses.

Jalgratta ajalugu | Liikluskasvatus

Tööstusliku kasutamise mõiste on kasutusel peamiselt Euroopa riikides. Tööstusliku kasutatavuse kriteerium toote puhul tähendab seda, et toodet peab olema võimalik valmistada. Meetodi või protsessi korral peab olema seda võimalik kasutada. Mõnes riigis, näiteks USA-s, peab leiutis selle kriteeriumi täitmiseks olema kasulik useful. Praktikas esinevad järgmised tüüpnäited, mille puhul tööstusliku kasutatavuse kriteerium esitatud patenditaotluses ei ole täidetud: esitatud on ainult idee ilma konkreetse tehnilise lahenduseta; esitatud lahendus ei ole teostatav, kuna on vastuolus loodusseadustega, sealhulgas taotlused igiliikurile; esitatud lahenduse kasutamise tulemus sõltub kasutaja isikust, näiteks meetod, mille teostatavus sõltub isiku käsitööoskusest, või ravi- või haiguse diagnoosimeetod, mis eeldab arsti osalemist või mille tulemus sõltub arsti otsusest; taotlus sisaldab ainult looduslikku fenomeni või looduses esinevat ainet, sealhulgas taotlus geenile või selle osale, mille kasutamise otstarve ei ole kindlaks määratud.

Leiutisi kaitstakse Eestis patendiga või kasuliku mudelina. Kui leiutiste patendikaitse on käesoleval ajal üle maailma Leiutise mootmed labimooduga põhimõtetes võrdlemisi ühtlustatud, siis kasuliku mudeli õiguskaitse on riigiti väga erinev.

Leiutise mootmed labimooduga

Mitmes Euroopa riigis ja mõnes riigis väljaspool Euroopat kaitstakse leiutisi ainult patendiga. Kasuliku mudeli või muu sarnane õiguskaitse liik puudub Eestile lähematest riikidest Lätis, Leedus, Rootsis ja Norras, kaugematest riikidest aga näiteks USA-s, Inglismaal, Šveitsis ja Beneluxi riikides. Õigused, mida patent ja kasuliku mudeli tunnistus selle omanikule tagab, on ühesugused.

Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlus on kiirem ja odavam, kuid kaitse õiguskindlus on madalam. Kaitstavad objektid Patendiga kaitstakse leiutisi kõikidest tehnikavaldkondadest. Patentimise piirangud võivad puudutada üksnes konkreetset leiutist. Patendi andmisest võib keelduda leiutisele, sõltumata sellest, millisesse tehnikavaldkonda see kuulub, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga.

Nendeks on inimese kloonimise meetodid, inimalge geneetilise identiteedi muutmise meetodid ja inimembrüo ärieesmärgil kasutamise meetodid.

Põhinavigatsioon

Peale selle ei saa patentida looma geneetilise identiteedi muutmise meetodeid, mis tekitavad loomale kannatusi, ning nende meetodite kasutamise tulemusena saadud loomi. Selliste leiutistena tulevad eelkõige kõne alla spetsiaalselt uuringuteks aretatavad katseloomad, aga ka sihilikult maksimaalse toodangu eesmärgil aretatud põllumajanduslikud loomad, kelle normaalseid elufunktsioone on ebaloomulikult muudetud.

Kõiki selliseid leiutisi loetakse moraaliga vastuolus olevaiks. Leiutise patentimisest ei saa keelduda, kui mõnda liiki leiutiste kasutamine ei ole avaliku korra ega moraali vastane, vaid selles riigis üksnes õigusaktidega keelatud [24]. See võib juhtuda mõne tehnoloogia puhul, näiteks tuumaenergia tootmine. Keelatud võivad olla seadmed, meetodid või ained, mille kasutamine nõuab eriluba, näiteks uued ravimid enne neile kasutusloa saamist, kuid see ei välista patenditaotluse esitamist ega patendi väljaandmist.

Kasuliku mudeli õiguskaitse saamisele on seatud eri liiki leiutistele riigiti erinevaid piiranguid. Enamikus riikides, kus kasuliku mudeli õiguskaitse on kehtestatud, kaitstakse sellega ainult seadmeid. Eestis on loodud laiemad kaitsevõimalused kui enamikus riikides.

Leiutise objektiks olevad tehnilised lahendused jagatakse kõige üldisemalt seadmeteks, meetoditeks ja aineteks. Seadmeid ja aineid käsitletakse vahel ka ühise nimetusega kui tooteid. Kõige rohkem leiutise objektiks olevaid meetodeid puudutavad arvatavasti toodete valmistamist. Leiutisena saab käsitleda ka tuntud seadme või muu toote kasutamist uuel otstarbel või tuntud meetodi kasutamist uuel eesmärgil.

Kaitsta saab nii seadet, meetodit kui ainet. Välistatud on üksnes biotehnoloogiliste leiutiste kaitse. Viimaste hulka kuuluvad nii bioloogilised ained sh mikroorganismid ja neid sisaldavad tooted kui ka bioloogilise aine saamise ja kasutamise meetodid.

Sellega kaasneb suurem risk, et kaitse võivad saada mittekaitstavad ja sellised moraali ning avaliku korra vastased leiutised, millele patendikaitse on välistatud. Seega, biotehnoloogilisi leiutisi saab kaitsta üksnes patendiga.

Õiguskaitse kehtivusaeg Patendiga ja kasuliku mudelina kaitstava leiutise võimalik pikim kaitseaeg on erinev.

Leiutise mootmed labimooduga

Patendi korral on võimalik õiguskaitset saada kahekümneks aastaks. Kaitse hakkab kehtima patendi väljaandmise korral tagasiulatuvalt patenditaotluse esitamise päevast alates. Selleks aga, et patenditaotlus ja seejärel patent kehtiks, tuleb seda jõus hoida, tasudes iga järgmise kehtivusaasta eest jõushoidmise lõivu.

Enamikus riikides tuleb patenditaotluse jõushoidmise eest tasuma hakata alates kolmandast kehtivusaastast. See tähendab, et kahe aasta möödumisel patenditaotluse esitamise päevast tuleb tasuda ettemaks kolmanda kehtivusaasta eest ja nii edasi iga järgneva kehtivusaasta eest.

Kui lõiv jäetakse tasumata, siis loetakse, et patenditaotleja või kehtiva patendi korral selle omanik ei soovi enam patenti saada või seda jõus hoida.

Patendikiri

Eestis tasutakse kõigi Patendiameti toimingute eest riigilõivu, mis läheb Leiutise mootmed labimooduga eelarvesse. Enamikus teistes riikides tasutakse patendilõivud tasudena tehtud tööde eest kulupõhiselt otse patendiametile ja see läheb patendiameti eelarvesse. Kasuliku mudeli korral saab leiutis õiguskaitse neljaks aastaks registreerimise taotluse Pikaajaline suurus päevast alates.

Õiguskaitset saab pikendada veel neljaks aastaks ja seejärel kaheks aastaks. Seega on kasulikku mudelit võimalik jõus hoida kokku kümme aastat. Kehtivuse pikendamise kohta kehtivad samasugused riigilõivu ettemaksu ja hilinemisega tasumise reeglid, nagu patendi kehtivusaasta eest tasumisel. Patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse erinevus Patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse oluline erinevus seisneb selles, et patenditaotluse puhul Patendiamet kontrollib leiutise vastavust uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumile ja teeb kontrolli tulemuste põhjal patendi väljaandmise otsuse või sellest keeldumise otsuse.

Kasuliku mudeli korral Patendiamet teeb küll leiutise tehnika taseme otsingu ja teavitab taotlejat otsingu tulemustest, kuid ei tee nende tulemuste alusel registreerimisest keeldumise otsust.

See tähendab, et kui registreerimise taotlus on koostatud kõiki reegleid järgides, annab Patendiamet välja kasuliku mudeli registreerimise tunnistuse ka juhul, kui otsingu tulemuste alusel leiutise uudsus võib olla küsitav. Koos kasuliku mudeli kirjelduse avaldamisega avaldatakse ka tehnika taseme otsingu aruanne. Eestis teeb Patendiamet tehnika taseme otsingu kõigile patenditaotlustele ja kasuliku mudeli registreerimise taotlustele.

Mõnes riigis, nagu Saksamaal, tehakse tehnika taseme otsing kasulikele mudelitele eritasu eest ainult taotleja nõudel, paljudes riikides tehnika taseme otsingut kasulikele mudelitele ei tehtagi.

Nii patenditaotluse kui ka kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamisel kehtib põhimõte, et taotleja esitab taotluse ainult siis, kui ta on eelnevalt leiutise vastavust kaitstavuse kriteeriumidele kontrollinud ja vastavuses täielikult veendunud.

Kahjuks seda põhimõtet tihti ei järgita. Selle tulemusel tuleb taotlust menetluse käigus parandada, mis pikendab menetluse kestust. Alati ei ole aga taotlust menetluse käigus võimalik parandada nii, nagu see oleks vajalik.

Halvimal juhul võib selguda, et leiutis ei ole üldse kaitstav.

Leiutise mootmed labimooduga

See tähendab, Leiutise mootmed labimooduga kogu taotluse vormistamise töö ja kulutused on olnud asjata. Kumba kaitseliiki valida? Arvestades, et patendikaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse tagavad omanikule samad õigused, tuleb kaitseliigi valikul lähtuda muudest asjaoludest. Patendikaitse valimisel tuleb kõigepealt veenduda selles, et leiutisel oleks patendikaitse saamiseks vajalik leiutustase. Järgmisena tuleb arvestada, kui kiiresti on tarvis õiguskaitset saada.

Patendikaitse saamiseks kulub üldjuhul kaks või enam aastat. Üks seadusest tulenev nõue, mis piirab patendi kiiremat kättesaamist, on see, et patenditaotlust ei tohi ilma patenditaotleja sellekohase nõudeta enne 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamisest avaldada. Patenditaotleja võib varasema avaldamise nõude esitada, kuid sel juhul peab patenditaotlus vastama kõigile vormistamise ja muudele nõuetele.

Alles pärast patenditaotluse avaldamist saab Patendiamet alustada patenditaotluse ekspertiisi otsustamaks patendi väljaandmise võimalikkuse üle. Ühes patenditaotluses võib sisalduda mitu ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutist ehk üksteisest sõltuvate leiutise kompleks.

Sellise kompleksi näiteks on uus aine, selle tootmise meetod ja kasutamine. Seejuures peavad kompleksi kõik leiutised vastama kaitsevõimelisuse kriteeriumidele. Patendikaitse kasuks tuleb otsustada ka siis, kui leiutist on tarvis kaitsta võimalikult kaua. Patendikaitset saab pikendada 20 aastani. Tunnistus seotakse kokku ehispaelaga. Ööse sel juhul tunnistuse kinnitamiseks ei kasutata.

1. peatükk

Patendikirja kinnitamine Patendiameti juht allkirjastab vormistatud ja köidetud patendikirja. Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkirja võib kinnitada Patendiameti pitsatiga. Patendikirja väljaandmine 1 Patendiamet vormistab ja annab patendikirja patendiomanikule välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise kuupäevast arvates.