Liidu majandusaasta aruande ja revidendi või audiitori aruande kinnitamine; 5. Autasustud eestluse hoidmise eest Valgetähe IV klassi ordeniga. Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 5. Liidu tegevuse eesmärgid on üliõpilasspordi arenguks eelduste loomine tipp-, võistlus- ja harrastusspordi tasemel, sportlike eluviiside propageerimine üliõpilaskonnas, üliõpilastele ning kõrgkoolide töötajatele sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsamate tingimuste loomisele kaasa aitamine.

Toetajaliikmeteks ingl. Toetajaliikme osamaksu suurus ning muud suhted Seltsiga määratakse kindlaks liikme ja Seltsi vahelise lepinguga.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Seltsi tegevliikmel on õigus osa võtta Seltsi tegevusest vastavalt Põhikirjale, esitada Seltsi juhtidele ettepanekuid ja teha arupärimisi Seltsi tegevuse kohta ning valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja revisjoniorganitesse. Seltsi tegevliikme kohustuseks on aktiivne osalemine Seltsi põhikirjaliste eesmärkide taotlemises Seltsi Põhikirja punktis 3 toodud tegutsemisaladel. Seltsist lahkumiseks tuleb Seltsi Presidendile esitada kirjalik avaldus, olles tasunud jooksva aasta liikmemaksu.

 • Vaadake laienemisliikme harjutusi
 • Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord Vastu võetud
 • Odanism peenise suurusele
 • Harjutused liikme suurendamiseks ei aita
 • Korporatsioon Estonia liikmed jälgimas I üliõpilaste tenniseturniiri. September
 • Normaalne liikme suurus ja munad

Aasta jooksul liikmemaksu ilma mõjuva põhjuseta mittetasunud liikmed loetakse Seltsist väljalangenuteks alates järgneva aasta l. Üliõpilasliikmetel on samad õigused ja kohustused, mis tegevliikmetel, välja arvatud õigus valida ja olla valitud Seltsi juht- ja revisjoniorganitesse. Tegev- ja üliõpilasliikmete liikmemaksude suurused eelolevateks perioodideks määratakse Seltsi Üldkogu poolt.

Struktuur ning juhtimine 5. Üldkoosolek Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ. Korralised üldkoosolekud Aastakoosolekud toimuvad üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ning nende toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

Seltsi Aastakoosoleku päevakorras peavad olema juhatuse ning revidendi aruannete ning tulude-kulude bilansi kinnitamine ja uue juhatuse ning revidendi valimised nende Põhikirjaga määratud ametiaegade lõppemisel. Üldkoosolek teeb oma otsused lihthäälte-enamusega, välja arvatud käesoleva Põhikirja punktides 8 ja 9 toodud juhud.

Üliõpilaspilet

Kui kvoorum puudub, määravad kohalolijad üldkoosoleku toimumiseks uue kuupäeva, mis ei tohi olla varem kui kaks nädalat ega hiljem kui kaks kuud, alates kvoorumi puudumise tõttu ärajääva koosoleku päevast; selle järgneva üldkoosoleku kvoorumiks loetakse kohaletulnute arv. Vilistlaskogu liige, kelle liikmemaksu võlgnevus ületab viimase 12 kuu liikmemaksu summa, v. Liikmemaksu tasumata jätmise pärast välja arvatud liikme tagasi liikmeks võtmiseks on vaja esitada avaldus ja tasuda võlgu oldav summa, kuid mitte rohkem kui kehtiva aastase liikmemaksu kahekordne summa.

Väljaarvatud liikmetele ei anta teavet seltsi ja vilistlaskogu tegevuse kohta ja nad ei tohi kanda seltsi sümboolikat.

Navigeerimismenüü

IV peatükk. Üliõpilaste Selts Raimla vilistlaskogu vara ÜS Raimla vilistlaskogu vara kogutakse liikmemaksudest, kingitustest, annetustest, pärandustest, kinnis- ja vallasvara rendile või üürile andmise tuludest ning ettevõtetest, mis põhikirja punktide 5 ja 6 põhjal ellu kutsutakse. Vilistlaskogu liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek. Liikmemaksu suurus kehtib senikaua, kuni pole tehtud uut otsust selle suuruse osas. Liikmemaksu suurus määratakse kuu kohta.

Korporatsioon Estonia liikmed jälgimas I üliõpilaste tenniseturniiri. September 1913

Auliikmed on liikmemaksust vabastatud. Liikmemaksu võib tasuda ette, ettemakstud liikmemaksu ei tagastata ka liikme välja arvamise korral. ÜS Raimla vilistlaskogule kuuluva kinnisvara võõrandamise ja asjaõigusega koormamiseks volitab vilistlaskogu üldkoosolek vilistlaskogu juhatust. Osales esimese sini-must-valge lipu peitmisel.

Õppis — ja Tartu ülikooli usu- — filosoofia- ja õigusteaduskonnas, tunnistati usuteaduskonna lõpetanuks.

Uliopilaste liikme suurused

IV Rockville, Maryland. Baltimore-Washingtoni koguduse õpetaja. IV Tallinn. Coetus II, a-st Tallinna koonduse vanamees ja üks koonduse ülesehitajatest, Seejärel töötas ökonomistina, — Eesti NSV haridusministeeriumi plaani- ja rahandusosakonna juhataja asetäitja, — Tallinna Piimakombinaadi plaani-tootmisosakonna juhataja. I Pärnu. Coetus I, — Ameerika Ühendriikide koonduse esimees, — vanematekogu liige, üks pagulas-EÜSi visionääre.

On uurinud keskaegkonna sammalloomade ja molluskite paleontoloogiat, organismide elutegevuse jälgi ja elementide sisaldust. III Tallinn. Coetus II, mitmete Seltsi liikmete pagulusse aitaja, Seltsi järjepidevuse hoidja ning üks Seltsi taastamisele kaasaaitajaid.

Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise üldtingimused

Õppis Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Oli vabakutseline tõlkija, lõpetas TRÜ matemaatikateaduskonna. On paljude juriidiliste ning ajalooalaste raamatute ja artiklite autor. VI Tartu. II Tartu.

Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlased

Coetus II, semestri II esimees ning kaks semestrit Eesti Üliõpilasseltside Liidu esimees, kaks korda valitud EÜS-i Austraalia koonduse esimeheks ja olnud aastaid selle vanamees, pärast tagasipöördumist kodumaale Eesti SS-diviisi koosseisu.

Veebruari algul Kuni Tegevuse eest eestluse säilitamisel võõrsil autasustas Eesti Vabariigi President teda Õppis Lundi ülikoolis loodusteadusi, Autasustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Üks peamisi Seltsi tulevikuvisioonide väljatöötajatest. XII Toronto. Õppis aastatel —44 Tartu Ülikoolis veterinaarmeditsiini, hiljem Grazi Ülikoolis keemiat.

Aktiivne Toronto eestlaskonnas ja Seltsi vaimu edasikandmisel. VI Tallinn. Õppis Stockholmi ülikoolis riigiteadusi ja statistikat ning täiendas end Eesti Teadusliku Instituudi juures õigusteaduse alal.

Olnud aktiivselt ja juhtivalt tegev Rootsi eestlaste organisatsioonides.

EÜL – üliõpilaste ühine jõud!

On olnud Eesti Rahvusfondi juhatuse liige, — organisatsiooni Eesti Abi esimees. Õppis Tallinna Tehnikumis kuni Tallinna pommitamiseni märtsis Inglismaa Eesti Üliõpilaskonna asutajaliige. I Narva. Omandas bakalaureuse- ja magistrikraadi ehitusinsenerina Toronto Ülikoolis, Üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt 10 päeva.

Üldkoosolekut juhatab Liidu juhatuse esimees või Liidu liikme nõudel üldkoosolekul valitud isik.

Uliopilaste liikme suurused

Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 5. Liidu juhatuse liikmete arvu ja volituste aja kinnitamine; 5. Liidu juhatuse esimehe presidendi ja teiste juhatuse liikmete valimine, Liidu revidendi või audiitori määramine.

 1. Duusi munni pikkus ja paksus
 2. Uudiste arhiiv I Üldsätted 1.

Liidu tegevuskava ja eelarve kava kinnitamine; 5. Liidu majandusaasta aruande ja revidendi või audiitori aruande kinnitamine; 5. Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine; 5. Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine; 5.

 • Suurenenud videoliikme oppimine
 • Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega
 • Severity on voimalik suurendada
 • See on vaart suurendada liige
 • Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise üldtingimused – EIS
 • Vahendid liikme ja hindade suurendamiseks

Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 5. Üldkoosolekul osalevad hääleõiguseta assotsieerunud liikmete esindajad. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadusauhindade konkursi juhend 1. Eesti Biokeemia Seltsi rahalised teadusauhinnad üliõpilastele on sisse seatud eesmärgiga tunnustada biokeemias ja sellega seotud erialadel teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud Seltsi noorliikmeid.

Põhikirja punktide 5. Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 7 ja maksimaalne Juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Liidu presidentaseesimees ja vähemalt 5 liiget. Liidu juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Liidu juhatuse sekretäri ülesandeid täidab Liidu peasekretär.

Uliopilaste liikme suurused

Üldkoosolek võib valida suurte teenete eest Liidu aupresidendi ja auliikme. Juhatuse esimees valitakse teistest liikmetest eraldi. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, millele on lisatud eestikeelne ja publikatsiooni koopiaga kokku köidetud 2—3-leheküljeline referaat. Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord 1 Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse erinevate valdkondade tunnustatud teadlastest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajast liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.

Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kuus komisjoni liiget, sealhulgas esimees.