Täna avalikustas sihtasutus esimese paketi ettepanekuid. Samuti on fraktsioonil õigus arvata parlamendiliige fraktsioonist välja juhul, kui enamuse arvates on fraktsiooni liige eksinud väljaspool Riigikogu saali Riigikogu liikmelt eeldatavate eetiliste põhimõtete vastu. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimuste kohaselt. Fraktsiooni moodustamine Fraktsiooni saavad moodustada Riigikogu liikmed , kes on valitud ühe ja sama erakonna valimisnimekirja alusel, näiteks Eesti Keskerakonna fraktsioon või Eesti Reformierakonna fraktsioon. Kui rahvahääletus läbi kukub, ei pea riigikogu automaatselt laiali minema - toim.

Karel Reisenbukreporter Riigikogu istungisaal.

10 liiget

Täna avalikustas sihtasutus esimese paketi ettepanekuid. Kõikide ettepanekutega plaanitakse valmis jõuda novembri alguseks. Riigireformi SA sõnul on õigusloomele ja esinduskogudele keskenduvate uuendusettepanekute eesmärk muuta riigikogu tegeliku poliitilise debati keskuseks ja suurendada rahva osalust riigi juhtimises.

10 liiget

Muu hulgas soovitatakse muuta riigikogu valimiste nimekirjad avatuks ja võrdsustada valmisringkondade suurused. Samuti peetakse vajalikus piirata oluliselt uute õigusnormide vastuvõttu ning vähendada õigusloomega tegelevate ametnike arvu järgmise kaheksa aasta jooksul 50 protsenti. Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liikme Raivo Vare sõnul on oluline muuta meie esinduskogud tõhusamaks.

Erakondade tagatoapoliitika mõju peab vähenema ning riigikogu peab muutuma targemaks ja tõhusamaks,» ütles Raivo Vare. Juhul, kui riigikogu valimised jätkuvad siiski suletud nimekirjade alusel, tuleb riigikogu uuenemise tagamiseks piirata järjestikku riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga.

Erakonnaseadus – Riigi Teataja

Samuti teeme ettepaneku ühtlustada riigikogu ja kohalike omavalitsuse volikogude valimiste tsükkel selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid ühes kalendriaastas, riigikogu valimised märtsis ja kohalike omavalitsuste volikogude 10 liiget oktoobris,» selgitas Raivo Vare. Avada riigikogu valimistel kinnised nimekirjad Selgitus: Riigikogu värskena hoidmise ning võimu ja rahva võõrandumise vähendamise üks seejuures eelistatuim meede võiks olla ka riigikogu valimistel kompensatsioonimandaadi osas nn kinnise nimekirja asendamine avatud nimekirjaga analoogselt sellega, kuidas Liige tuleks suurendada lahendatud Euroopa Parlamendi valimised.

Praegu on nn suletud nimekirjadest kujunenud erakondadele vahend oma inimeste premeerimiseks. Kuna isikute järjestus nimekirjades on erakonna enda valida, ei väljenda selline 10 liiget andmine adekvaatselt rahva tahet ja võib olla küsitav demokraatia printsiibi järgimise seisukohalt.

Kui aga valimisi jätkatakse nn suletud nimekirjade alusel, toob Riigireformi SA välja ettepanku sellisel juhul piirata järjestikku riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga. Vähendada riigikogu liikmete arvu Selgitus: Riigikogu liikmete arv on fikseeritud Põhiseaduses, mille § 60 lg 1 esimese lause kohaselt on riigikogul liiget.

Selle arvu muutmine eeldab seega Põhiseaduse muutmist. Riigikogu liikmeskonna ka kõige väiksemaarvulisema kokkutõmbamise kõige olulisem 10 liiget seisneb eeskuju näitamises kõigile teistele riigiasutustele ja institutsioonidele nende mahu vähendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.

See oleks ka tähendusrikas sõnum kodanikkonnale, et demonstreerida riigikogu valmisolekut riigi tegelikuks reformimiseks, alustades iseendast.

Fraktsioonid

Riigikogu kahandamine 91 liikmele oleks asjakohane ja eeskuju andev. Samuti ei oleks vähendamine niivõrd drastiline, et ohtu satuks erinevate maailmavaadete esindatus või riigikogu töö kvaliteet.

Binomial Theorem (part 2)

Riigikogu ja KOVide valimised ühel ja samal aastal Ühtlustada riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tsüklid selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal — riigikogu valimised märtsikuus ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised oktoobrikuus. Selgitus: Ühitada tuleks ka riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid.

Riigikogu – Vikipeedia

Praegused valimistsüklid on ajastatud selliselt, et üldistatult toimuvad iga kahe aasta tagant ühe või teise esinduskogu valimised lisaks vahepeal Euroopa Parlamendi liikmete valimised.

See tekitab olukorra, kus erakonnad ja esinduskogude liikmed tegelevad pidevalt ühtedeks või teisteks valimisteks ettevalmistamisega ning kaovad nii fookus kui 10 liiget julgus teha esinduskogu liikmena sisulist tööd ja võtta vastu otsuseid.

Samuti võib täheldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames üleriigilise tähtsusega küsimuste arutamist ning teisalt riigikogu valimiste raames kohalike küsimuste üle debattide pidamist.

Selleks, et anda nii riigikogu kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu liimetele pikemaajalist töörahu, ning arvestades, et Eesti kui väikeriigi puhul on mitmetel valimisdebattide küsimustel nii kohalik kui ka riiklik mõju, tuleks riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistsüklid ühtlustada selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal.

Categories - Statistics Explained

Kaotada riigikogulaste kuluhüvitised, vajadusel tõsta nende palka Selgitus: Riigikogu liikmetele tuleb maksta väärilist palka ning kompenseerida vahetult tööga seotud kulutused nt lähetused. Riigikogu liikmete kuluhüvitiste praegune süsteem on riigikogu mainet kahjustav ja tekitab tarbetut töömahukat administreerimist, mistõttu tuleks see sellisel kujul kaotada.

10 liiget

Muuta maakonnad kohalikeks omavalitsusteks Selgitus: Viia läbi haldusreformi teine etapp, kujundades maakondadest kohaliku omavalitsuse üksused. Sellest tõukuvalt teeb SA ettepanku muuta Põhiseaduse § lg 1 ja asendada seal sõna «vallad» sõnaga «maakonnad».

Praegu kehtiv sõnastus Põhiseaduse § «Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad.

10 liiget

Erandina võiksid säilida vaid neli omavalitsuslikku linna nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. Piirata järjestikku Riigikogu liikmeks oleku aega kahe koosseisuga juhul, kui Riigikogu valimised jätkuvad nn suletud nimekirjade alusel. Vähendada Riigikogu liikmete arvu ja määrata uueks liikmete arvuks Selleks teha asjakohane muudatus Põhiseaduse § 60 lg 1 esimeses lauses.

Ühtlustada Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tsüklid selliselt, et mõlema esinduskogu valimised toimuksid samal kalendriaastal — Riigikogu valimised märtsikuus ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised oktoobrikuus. Vähendada Riigikogu komisjone ning täpsustada nende pädevust.

Erakonnaseadus (lühend - EKS)

Välja töötada uus Riigikogu töökorra seadus ning kehtestada seadusest madalama aktiga uus kodukord. Seada sisse Riigikogu liikmete tehnilise teenindamise abide 10 liiget professionaalsete apoliitiliste mittekoosseisuliste nõunike kogu süsteem. Laiemalt kasutada parlamendi õigust teha valitsusele ülesandeks konkreetsete poliitikasuundade kujundamine ning eelnõude ettevalmistamine parlamendi määratud eesmärkide ja poliitikasuundade realiseerimiseks. Luua laiemad võimalused poliitilisteks debattideks, sealhulgas regulaarseteks erakondade esimeeste avalikeks 10 liiget erinevate poliitikasuundade ja oluliste sündmuste teemadel.

  1. Vaba mandaadi põhimõte[ muuda muuda lähteteksti ] Põhiseaduse § 62 järgi pole Riigikogu liige seotud mandaadiga.
  2. Prindi Fraktsioonid Fraktsioonid on Riigikogu liikmete poliitiliste veendumuste põhjal moodustatud liidud.
  3. Liikme suurendamise menetlus
  4. Орел поддерживал коляску Николь, пока они по эскалатору спускались к центру главного транспортного комплекса.

Kasutada laiemalt parlamentaarseid kuulamisi ja aruandlust parlamendi ees. Määrata igale Riigikogus menetletavale eelnõule konkreetne Riigikogu liikmest vastutaja. Kaotada Riigikogu liikmete kuluhüvitiste süsteem, tõstes vajadusel Riigikogu liikmete palka.

Categories

Riigikogul teha Vabariigi Valitsusele ülesandeks töötada välja programm massilise õigusloome ohjeldamiseks. Kehtestada õigusloomes põhimõte, mille kohaselt seatakse iga uue koormava õigusnormi kehtestamisel eesmärgiks vähemalt kahe vana samaväärse õigusnormi tühistamine.

  • Karel Reisenbukreporter Riigikogu istungisaal.
  • Erakonna sidusorganisatsioon ja osalemine teistes juriidilistes isikutes 1 Erakonna sidusorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on sihtasutus või mittetulundusühing, mille asutaja või liige erakond on ning mille tegevus on suunatud käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud erakonna eesmärkide saavutamisele.
  • Liikme suurus ja mehed
  • Riigikogu - Riigikogu
  • Fraktsioonid - Riigikogu

Seaduse tasemel õigusaktidega reguleerida ainult kõige olulisem, üldisem ja püsivam, kasutada laiemalt kohtupraktikat, väljakujunenud head tava ja ühiskondlikke kokkuleppeid. Töötada välja üldkohustuslikud õigusaktide ja õiguskeele standardid, mis rõhutaksid muu hulgas regulatsiooni selguse ja lühiduse olulisust. Riigikogul teha riigikontrolörile ülesandeks hakata iga aasta mõõtma ja avalikustama kulutusi, mida tehakse õigusloome finantseerimiseks, ning hindama massilise õigusloomega kaasnevaid kulusid ja koormust riigile ja ühiskonnale.

Kui rahvahääletus läbi kukub, ei pea riigikogu automaatselt laiali minema - toim.

Sätestada Põhiseaduses või seaduses, juhul kui Põhiseadust ei muudeta rahvaküsitlus riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Kaasnevalt eelmises punktis pakutuga muuta Põhiseaduse § lg 1 ja asendada seal sõna «vallad» sõnaga «maakonnad». Viia õigusesse sisse kohalik rahvaalgatus ja kohalik rahvahääletus.

10 liiget

Töötada välja uus kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 10 liiget selles ette eraldiseisva regulatsiooni Tallinnale kui Eesti Vabariigi pealinnale. Luua uus ja arendatud omavalitsusüksuste rahastusmudel kohalike omavalitsuste ühtlasemaks arenguks üle Eesti.