XXI artikkel. Võrdne kohtlemine 1. Kui liige kohaldab tunnustust iseseisvalt, tuleb tal anda mis tahes teisele liikmele piisav võimalus näidata, et tema territooriumil saadud haridust, kogemusi, litsentse või tõendeid või täidetud nõudeid tuleks tunnustada. Oma teenuseosutajatele loa andmise, nende litsentsimise või tõendamise standardite või kriteeriumide täielikuks või osaliseks täitmiseks ning vastavalt lõike 3 nõuetele võib liige tunnustada teatud maal omandatud haridust või kogemusi, seal täidetud nõudeid või väljastatud litsentse või tõendeid. Mõjutamine võib toimuda ka siis, kui keegi jäetakse arutelule kutsumata. Hiljutises arvamusloos hoiatas Priit Hõbemägi endiste ja praeguste parlamendiliikmete transformeerumise eest avalike sihtasutuste jms juhtideks, pidades seda sisuliselt parteipoliitilise toiduahela väetamiseks, mida tehes loodavad nõukogude liikmed oma juhitud organisatsioonidele paremaid rahastamisvõimalusi.

Kohaliku omavalitsuse volikogu

Näiteks võib tuua olukorra, kus riigikogu liige seisab hea teatud tööstusharu huvide eest, kindlustades nii endale hea hilisema töökoha selle tööstusharu ettevõttes. Või siis olukord, kus ettevõtted lubavad riigikogu liikmetele töökohti tänu nende headele kontaktidele parlamendi teiste liikmetega, lootes neid hiljem kasutada lobistidena.

Näiteks kui riigikogu liikmele pakutakse hiljem töökohta energiasektoris, sest ta on end riigikogu liikmena teemaga kurssi viinud ja temas nähakse tulevikus potentsiaali, et ärihuvisid edendada.

Mis voib liiget mojutada Ja saate suurendada liiget

Hiljutises arvamusloos hoiatas Priit Hõbemägi endiste ja praeguste parlamendiliikmete transformeerumise eest avalike sihtasutuste jms juhtideks, pidades seda sisuliselt parteipoliitilise toiduahela väetamiseks, mida tehes loodavad nõukogude liikmed oma juhitud organisatsioonidele paremaid rahastamisvõimalusi.

Kuna korruptiivse tulu ja altkäemaksu puhul pole vahet, mis vormis see edastatakse, siis võib ka poolte vahetus olla üks nende vorme, mis avaldub edaspidi töökoha ja kindla igakuise sissetulekuna, mis kokkuvõttes võib olla suuremgi kui ühekordne altkäemaks. Meelehea Meelehea teema puhul on alati oht, et diskussioon taandub šokolaadi või veinipudeli tasemele, millega devalveeritakse korruptsiooni olemust.

Kuigi uurijad väidavad, et väike meeneke Mis voib liiget mojutada meid panna oma käitumist tänu usaldussuhtele kinkija suhtes muutma,13 on küsimus siiski selles, kas kinkija sooviks on kingisaaja mõjutamine või mitte. Igal juhul on vastutasu eest tehtud otsuste puhul põhjust rääkida korruptiivsest tulust väärtegu või altkäemaksust kuritegu.

Omaette kategooria moodustavad diplomaatilised kingitused, mille vastuvõtmine võib osutuda keerulisemaks kui nendest loobumine nt kingiti kunagisele välisministrile Bulgaarias lammas Riigikogu liikme hea tava ütleb, et riigikogu liige ei võta vastu kingitusi ega teeneid, mis on seotud tema tööga ja ületavad tavapärase viisakuse piirid ning mis ei tulene diplomaatias või rahvusvahelistes suhetes üldtunnustatud tavadest ega ole seadusega lubatud annetused.

Seda toetavad käitumisjuhised toovad näiteks parlamendi liikmele endiselt kolleegilt sünnipäevaks kingitud šokolaadi, mis on lubatud. Reaalsest huvide konfliktist saab kingituste näitel rääkida juhul, kui mõni ettevõte premeerib parlamenti ohtrate soodustustega, nt ruumide tasuta kasutusse andmine, piletite korvamine jms. See, mis ettevõttele on turundustegevus, on avalikku võimu teostava inimese jaoks libastumisoht ja kui ei midagi enamat, siis näiline korruptsioon.

Huvide konflikti maandamine Üldjuhul on huvide konflikti maandamisel abiks enda taandamine ja huvide avalikustamine. Huvid saab avaldada ja avalikustada nii huvide deklaratsioonis kui ka selle väliselt konkreetses olukorras ad hoc.

Kuigi ühtegi uuringut sel teemal ei ole tehtud, ei nähtu riigikogu praktikas komisjoni istungil laialdast huvide avalikustamist. Esineb ka olukordi, mis ei ole taandamise ja avalikustamisega lahendatavad. Näiteks altkäemaksust tuleb lihtsalt hoiduda. Kui suur tööstusettevõte kutsub riigikogu komisjoni oma ettevõtte tööga tutvuma ning see on valdkonna komisjoni tööks vajalik, siis ei pea keelduma sellega kaasnevast tasuta lõunasöögist. Küll aga peaks nii komisjoni liikmete kui ka ametnike peas süttima ohutuli, kui väljasõiduga kaasneb nt spaapakett, reis välisriiki vm tavapärasest viisakusest ja traditsioonist kõrvalekalduv.

Samuti on põhjust hoiduda hüvest, mida pakutakse konkreetsele riigikogu liikmele, kui soodustus pole kättesaadav teistele ning alati tasub küsida, mis juhtuks, kui toetus tuleb avalikuks — kas see kahjustaks riigikogu mainet või mitte.

PS [20] § lg —st 2 tulenevalt võib KOV-le panna ka riiklikke kohustusi.

Mis voib liiget mojutada Meesliige suurendab labimooduga

Kui seadusega on teatud küsimuse otsustamine antud volikogu ainupädevusse, siis puudub volikogul õigus saata see edasi täitevorganile RKHKm Volikogul ja ka valitsusel ning ametiasutustel on õigus oma pädevuse piires teha koostööd kõigi teiste omavalitsusüksustega väljaspool Eestit ning sõlmida nendega lepinguid.

Ametiasutused informeerivad sellisest koostööst volikogu. Omavalitsusel on õigus astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või teha nendega koostööd.

Navigeerimismenüü

Suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega esindab omavalitsust tema volikogu või viimase poolt määratud esindaja. Sõlmitavad lepingud kuuluvad eelnevalt läbivaatamisele ja heakskiitmisele volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused omavalitsuse eelarvest või võetakse muid varalisi kohustusi KOKS [24] § Volikogul on ainupädevusi, mis on välja toodud KOKS [24] §-s 22 ning mida volikogu ei saa määrata otsustamiseks kellelegi teisele.

Kui lõikes 1 viidatud avaldamine ei ole võimalik, tuleb vastav teave teha teisiti avalikult kättesaadavaks. Iga liige informeerib viivitamata ja vähemalt üks kord aastas teenustekaubanduse nõukogu igast uuest seaduse, määruse või haldusjuhendi kehtestamisest või olemasolevate muudatusest, mis mõjutavad oluliselt teenustekaubandust, mida hõlmavad liikme käesoleva lepingu järgsed erikohustused.

Iga liige vastab viivitamata mis tahes teise liikme asjaomase teabe taotlusele mis tahes tema üldrakendatava meetme või rahvusvahelise lepingu kohta lõikes 1 mainitud tähenduses. Samuti asutab iga liige üks või mitu teabekeskust, et taotluse korral anda teistele liikmetele asjaomast infot nii kõigis niisugustes küsimustes kui ka küsimustes, mille kohta kehtib lõikes 3 sätestatud teatamisnõue. Need teabekeskused asutatakse kahe aasta jooksul alates WTO asutamislepingu käesolevas lepingus «WTO leping» jõustumise kuupäevast.

Iga arengumaaliikmega võib kokku leppida sobivalt paindliku tähtaja, mille jooksul tuleb teabekeskused asutada. Teabekeskused ei pruugi olla seaduste ja määruste hoiukohaks.

Iga liige võib teha teenustekaubanduse nõukogule teatavaks mis tahes teise liikme meetme, mis tema arvates mõjutab käesoleva lepingu toimimist. IIIbis artikkel. Konfidentsiaalse teabe avalikustamine Miski Suurus Polovovo liige lepingus ei kohusta liiget esitama konfidentsiaalset teavet, mille avalikustamine takistaks seaduse täitmist või oleks muul viisil vastuolus üldsuse huvidega või mis kahjustaks teatud riigi- või eraettevõtete seaduslikke kaubandushuve.

IV artikkel. Arengumaade kasvav osalus 1. Arengumaaliikmete kasvavat osalust maailmakaubanduses hõlbustatakse käesoleva lepingu III ja IV jao kohaselt võetud liikmete kokkuleppeliste erikohustuste abil, mis on seotud: a kohalike teenuste mahu, tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisega, muu hulgas tehnoloogiale ligipääsu kaudu kaubanduslikul alusel; b nende ligipääsu parandamisega turustuskanalitele ja teabevõrkudele; c turulepääsu liberaliseerimisega neil teenindusaladel ja neis tarneviisides, mille vastu Mis voib liiget mojutada on ekspordihuvi.

Arenenud liikmesmaadel ja võimaluse piires teistel liikmetel tuleb kahe aasta jooksul alates WTO lepingu jõustumise kuupäevast asutada kontaktkeskused hõlbustamaks arengumaaliikmete teenuseosutajate ligipääsu oma vastavate turgudega seotud infole, mis puudutab: a teenuseosutamise kaubandus- ja tehnilisi aspekte; b erialase kvalifikatsiooni registreerimist, tunnustamist ja omandamist; c teenindustehnoloogia kättesaadavust.

Lõigetes 1 ja 2 sätestatut täites tuleb vähimarenenud liikmesmaadele anda eriline eelistus. Iseäranis tuleb arvesse võtta vähimarenenud maade tõsiseid raskusi aktsepteerida kokkuleppelisi erikohustusi, silmas pidades nende erilist majandusolukorda ning arengu- kaubandus- ja finantsvajadusi.

V artikkel. Majandusintegratsioon 1. Hinnates, kas lõike 1 punkti b tingimused on täidetud, võib arvesse võtta sõlmitud lepingu suhet laiema majandusintegratsiooni protsessiga või kaubanduse liberaliseerimisega asjaomaste maade vahel. Iga lõikes 1 viidatud leping kavandatakse lepinguosaliste omavahelise kaubanduse hõlbustamiseks ja see ei tohi mis tahes teise lepinguvälise liikme suhtes tõsta vastava teenindusala või selle allsektori üldist teenustekaubandustõkete taset võrreldes enne lepingut kehtinud tasemega.

Make $1,000+ Without Any Work (Setup in 3 Minutes) FREE Make Money Online - Branson Tay

Kui liige kavatseb lõikes 1 viidatud mis tahes lepingut sõlmides, laiendades või olulisi muudatusi tehes kõrvaldada või muuta erikohustust vastuolus oma loendis toodud tingimustega, tuleb tal vähemalt 90 päeva enne seda esitada teade vastava muudatuse või kõrvaldamise kohta, rakendades XXI artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud protseduure. Mis tahes teise liikme teenuseosutajal, kes on lõikes 1 viidatud lepingu osalise seaduste järgi asutatud juriidiline isik, on õigus kõnealuses lepingus lubatud režiimile tingimusel, et tal on sellise lepingu osaliste territooriumil oluline äritegevus.

Samuti tuleb neil teha nõukogule kättesaadavaks selline asjakohane info, mida ta võib nõuda. Nõukogu võib moodustada toimkonna vaatamaks läbi sellist lepingut, selle lepingu laiendamist või muutmist ja andmaks nõukogule aru, kas leping vastab käesolevale artiklile.

  • Kas koor abistab liige suurendada
  • Kui valimised on läbi, saabub korruptsioonirahu ning asutakse oma tavaliste juttude ja toimetuste juurde.

Selliste aruannete läbivaatamiseks võib nõukogu moodustada toimkonna, kui ta seda vajalikuks peab. Liige, kes on lõikes 1 viidatud mis tahes lepingu osaline, ei või taotleda kompensatsiooni selle kaubandusliku kasu eest, mis selle lepingu järgi võib tuleneda teisele liikmele. Vbis artikkel.

Puhverdatud otsigutulemused

Tööturgude integratsioonilepingud Käesolev leping ei takista ühelgi oma liikmel olemast osaline kas kahe või enama lepinguosalise vahel sõlmitud tööturgude täieliku integreerimise2 lepingus tingimusel, et selline leping: a vabastab lepinguosaliste kodanikud elamis- ja tööloanõudest; b on teenustekaubanduse nõukogule teatavaks tehtud.

VI artikkel. Omamaine reguleerimine 1. Iga liige tagab, et teenindusalal, kus on võetud erikohustusi, hallatakse kõiki teenustekaubandust mõjutavaid üldrakendatavaid meetmeid põhjendatud, objektiivsel ja erapooletul viisil. Kui sellised protseduurid sõltuvad organist, kellele on usaldatud haldusotsuste tegemine, tuleb liikmel tagada, et protseduurid tõepoolest tagaksid objektiivse ja erapooletu läbivaatamise.

Kui selleks et osutada teenet, mille kohta on võetud erikohustus, nõutakse luba, tuleb liikme pädeval organil põhjendatud aja jooksul pärast seda, kui taotlus on esitatud, mis on riigisiseste seaduste ja eeskirjade järgi tunnistatud terviklikuks, informeerida taotlejat taotlust puudutavast otsusest.

Taotleja nõudel peavad liikme pädevad organid põhjendamatu viivitamiseta teatama, millises käsitlusjärgus taotlus on. Kindlustamaks, et kvalifikatsiooninõuete ja protseduuride, tehniliste standardite ja litsentsinõuetega seotud meetmed ei tekitaks teenustekaubandusele tarbetuid tõkkeid, tuleb teenustekaubanduse nõukogul asjakohaste organite abil, mida ta võib luua, välja töötada vajalikud põhimõtted.

Teenustekaubanduse üldleping

Nende põhimõtete eesmärk on tagada, et niisugused nõuded muu hulgas: a põhinevad objektiivsetel ja selgetel kriteeriumidel, nagu pädevus ja võime osutada teenust; b ei ole koormavamad kui vajalik kvaliteetse teenuse kindlustamiseks; c ei ole ise litsentsimisprotseduuride puhul teenuse pakkumise kitsenduseks.

Teenindusalal, kus erikohustusi võetakse spetsialistiteenuste puhul, tuleb igal liikmel sätestada piisavad protseduurid teise liikme spetsialistide pädevuse kontrollimiseks. VII artikkel.

Mis voib liiget mojutada Kuidas maarata teismelise liikme suuruse

Tunnustamine 1. Oma teenuseosutajatele loa andmise, nende litsentsimise või tõendamise standardite või kriteeriumide täielikuks või osaliseks täitmiseks ning vastavalt lõike 3 nõuetele võib liige tunnustada teatud maal omandatud haridust või kogemusi, seal täidetud nõudeid või väljastatud litsentse või tõendeid. Selline tunnustus, milleni võib jõuda kas ühtlustamise teel või muul viisil, võib põhineda asjaomase maaga sõlmitud lepingul või kokkuleppel või olla kohaldatud iseseisvalt.

Liikmel, kes on sellist liiki olemasoleva või tulevase lepingu või kokkuleppe osaline, nagu on viidatud lõikes 1, tuleb anda teistele huvitatud liikmetele piisav võimalus läbi rääkida sellise või sellisega võrreldava lepingu või kokkuleppega liitumise üle.

Kui liige kohaldab tunnustust iseseisvalt, tuleb tal anda mis tahes teisele liikmele piisav võimalus näidata, et tema territooriumil saadud haridust, kogemusi, litsentse või tõendeid või täidetud nõudeid tuleks tunnustada.

Liige ei tohi võimaldada tunnustamist viisil, mis põhjustaks maade vahel diskrimineerimist, rakendades tema standardeid või hindamiskriteeriume teenuseosutajate tegevusloa, litsentside või tunnistuse andmiseks või looks teenustekaubanduse varjatud piirangu. Igal liikmel tuleb: a 12 kuu jooksul alates WTO lepingu jõustumise kuupäevast tema suhtes informeerida teenustekaubanduse nõukogu oma olemasolevatest tunnustusmeetmetest ja teatada, kas need meetmed põhinevad sellist liiki lepingutel või kokkulepetel, millele on viidatud lõikes 1; b informeerida teenustekaubanduse nõukogu nii vara kui võimalik sellist liiki lepingu või kokkuleppe üle läbirääkimiste alustamisest, nagu on viidatud lõikes 1, et anda mis tahes teisele liikmele piisav võimalus näidata huvi osaleda läbirääkimistel, enne kui need jõuavad sisulisse faasi; c viivitamata informeerida teenustekaubanduse nõukogu uute tunnustusmeetmete vastuvõtmisest või olemasolevate olulisest muutmisest ja teatada, kas need meetmed põhinevad sellist liiki lepingul või kokkuleppel, millele on viidatud lõikes 1.

Kui sobib, peaks tunnustus põhinema mitmepoolselt kokku lepitud hindamiskriteeriumidel.

Mis voib liiget mojutada Asjakohasel juhul tuleb liikmetel töötada koos asjaomaste valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega, et luua ja kehtestada tunnustamise ühised rahvusvahelised standardid ja kriteeriumid ning ühised rahvusvahelised standardid asjaomaste teenindusalade ja ametite praktiseerimise kohta.

VIII artikkel. Monopolid ja teenuse ainuosutajad 1. Igal liikmel tuleb kindlustada, et monopoolne teenuseosutaja, pakkudes vastaval turul monopoolset teenust, tegutseb tema territooriumil viisil, mis ei ole vastuolus selle liikme II artikli järgsete kohustuste ja erikohustustega.

Kui liikme monopoolne teenuseosutaja konkureerib otse või tütarettevõtte kaudu teenuse osutamise pärast väljaspool oma monopoolsete õiguste ulatust ja asjaomase liikme erikohustustega seotud alal, tuleb liikmel tagada, et selline teenuseosutaja ei kuritarvitaks oma monopoolset seisundit, tegutsedes tema territooriumil viisil, mis oleks vastuolus kõnealuste kohustustega.

Sellise liikme taotlusel, kellel on põhjust arvata, et mis tahes teise liikme monopoolne teenuseosutaja tegutseb vastuolus lõigetega 1 ja 2, võib teenustekaubanduse nõukogu nõuda liikmelt, kes on sellise osutaja asutanud, säilitanud või talle tegevusloa andnud, eriinfot asjakohase tegevuse kohta. Kui pärast WTO lepingu jõustumise kuupäeva liige annab monopoolsed õigused osutada tema erikohustustega hõlmatud teenust, tuleb sellel liikmel teatada sellest teenustekaubanduse nõukogule hiljemalt kolm kuud enne monopoolsete õiguste kavatsetavat andmist ja kohaldada XXI artikli lõigete 2, 3 ja 4 sätteid.

Käesoleva artikli sätteid tuleb rakendada ka teenuse ainuosutajate puhul, kui liige kas formaalselt või tegelikult a volitab või moodustab väikese hulga teenuseosutajaid ja b sisuliselt välistab nende osutajate vahelise konkurentsi oma territooriumil. IX artikkel. Äritavad 1. Liikmed tõdevad, et teatavad muud teenuseosutajate äritavad kui VIII artiklis mainitud, võivad kammitseda konkurentsi ja sellega piirata teenustekaubandust.