Patendivoliniku kutse taotlemine 1 Isik, kes soovib patendivoliniku kutset taotleda, esitab kutseeksami väljakuulutamise järel kutsekomisjoni poolt kehtestatud tingimustel ja ajal kutsekomisjonile avalduse koos seaduses ette nähtud dokumentidega. Taandamise avaldus tuleb esitada kutsekomisjoni esimehele, põhistades avaldust. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Kinnitab juhatuse poolt ettevalmistatud kodukorra milles sätestatakse Ühingu liikmete õigused ja kohustused Ühingu vara kasutamisel ning muud ühingu sisekorra eeskirjad. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta. Juhatus tagab koja põhikirja täitmise ning koja koosolekute otsuste elluviimise.

Votab koik liikmete suurused Liiguse paksus 17cm

Vajalikud koopiad dokumentidest saab teha ka maleva staabis kohapeal. Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võid saada võimaluse end allaüksuse juhatusele tutvustada ning enne liitumist tutvuda allüksuse tegevuse ja liikmetega, osaleda Kaitseliidu üritustel ja leida soovitajad.

Votab koik liikmete suurused Milline arst tegeleb liikme suurenemisega

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul Lääne maleva pealik. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, sinna juurde kuuluva ankeedi, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid.

Votab koik liikmete suurused Inventare suurendamiseks Meeste liige

Siis pöördud Lääne maleva staapi Lahe 17, Haapsalu ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad. Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia või võta ühendust, Naiskodukaitse instruktor Svetlana Aug tel või sveta naiskodukaitse.

ÜLDSÄTTED Mittetulundusühing Liikluskoolitajat Liit edaspidi Ühing on asutatud Eestis tegutseva mittetulundusühinguna, kes ühendab liiklusalase hariduse eri valdkondade esindajaid ja taotleb oma liikmeskonna kompetentsuse tõusu liikluskoolituse alal, eesmärgiga propageerida kaitslikku sõiduviisi ja edendada liiklusohutust. Ühing väärtustab liiklusalasi teadmisi, hoiakuid ja suundumusi, uskudes elukestva õppimise ideesse ja inimese õpivõimesse.

Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma. Vastavalt Kaitseliidu keskkogu Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole. Palun tutvu ka Kaitseliidu seduse ja kodukorraga.

Kaitseliiduga liitumiseks kohustuslike dokumentide loetelu.